D a r d a n K r i v a q a ndalohet nga…

I d y sh u a r i k r y e s o r për v r a s j e n e 18-v j e ç a r e s në F e r i z a j, D a r d a n K r i v a q a , është ndaluar nga P 0 l i c i a e Kosovës.

Lajmin e ka k o n f i r m u a r para ma sës që po p r 0 t e s t o n i n një z y r t a r i PK-së.
“Para dy tre minuta e kemi marrë k0nfirmimin se D a r d a n K r i v a q a është ndaluar në Ferizaj”, tha ai. /Reporteri.net

I d y sh u a r i k r y e s o r për v r a s j e n e 18-v j e ç a r e s në F e r i z a j, D a r d a n K r i v a q a , ështëRead More