U REVOKOHET LICENCA 23 AVOKATËVE, NUK PAGUAN TARIFËN E ANËTARËSISË SË OAK

Për shkak të mospagesës së tarifës së anëtarësisë ndaj Odës së Avokatëve të Kosovës (OAK), Këshilli Drejtues i OAK-së ka marrë vendim që të revokohen licencat e 23 avokatëve.

 

Këtë e ka konfirmuar për “Betimi për Drejtësi”, Besim Abdullahu, nga zyra për komunikim në OAK.

“Po, është marrë vendimi për revokimin e licencës për 23 avokatë, pasi unë i transkriptoj procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit, por që ende nuk është janë formalizuar vendimet”, ka thënë Abdullahu.

Neni 46 i Ligjit për Avokatinë përcaktohet detyrimi i avokatëve për një pagesë të tillë.

“Avokatët e regjistruar në regjistrin e avokatëve janë të detyruar të paguajnë anëtarësinë vjetore dhe të përmbushin të gjitha detyrimet tjera të parapara me statut dhe aktet e përgjithshme të Odës”, thotë ky nen.

Ndryshe, mospagesa e anëtarësisë së OAK-së konsiderohet shkelje edhe në bazë të Kodit të Etikës Profesionale të Avokatit, konkretisht sipas nenit 36.

“Shkelje veçanërisht e rëndë e detyrës së avokatit, konsiderohet: a. Moszbatimi i vendimeve të Odës; b. Dhënia e shënimeve të pavërteta OAK dhe organeve të saj; c. Çdo sjellje fyese gjatë korrespodencës me shkrim ose me gojë me këto organe; d. Mos pagesa e anëtarësisë se OAK-së”, përcakton neni 36.

Por që, sipas Ligjit për Avokatinë, kundër një vendimi të tillë, lejohet ankesa e cila duhet të dorëzohet në Komisionin për Ankesa të Odës, në afat prej 8 ditësh, prej ditës së pranimit.

Vendimi i Komisionit për Ankesa është përfundimtar, andaj kundër këtij vendimi, mund të iniciohet konflikti administrativ.